روز پزشک را با تاریخچه آن تبریک گوییم:

 

مار پیچیده به دور جام نماد پزشکی در یونان باستان است.

((روزی، «اسكولاپ» سرگرم درمان‌ مردی‌ به‌ نام‌ «گلائوكس»‌ بود كه‌ «زئوس»‌ وی‌ را با آذرخشی کشت.‌ ماری ‌به‌ درون اتاق‌ آمد. اسكولاپ‌ مار را با عصای‌ خود كشت. مار دیگری‌ به‌ درون‌ اتاق‌ خزید و گیاهانی‌ را در دهان‌ مار مرده‌ گذاشت‌ و او را زنده‌ كرد. سپس‌ اسكولاپ از همان‌ گیاه‌ برای‌ زنده‌ كردن‌ «گلائوكس‌» بهره گرفت.))

 

در ایران باستان،سیمرغ (سئنه مرغو در اوستا) نماد پزشک است.

این مسئله را میتوان در شاهنامه ی فردوسی بزرگ ردگیری کرد، بطوریکه رستم هربار در نبردهایش بطور‌ جد آسیب میدید، پری را میسوزانده تا سیمرغ ظاهر شود و او را درمان کند.

حتی در زمانی که رودابه ، ناتوان در زایمان رستم درشت اندام بود، سیمرغ ظاهر گشت و فردوسی نگاشته است:

((شكافید بی‌رنج پهلوی ماه

بتابید مربچه را سر ز راه))

 

در ایران عزیز، زادروز بوعلی سینا،پزشک نامی ایرانی که متاسفانه برخی از منابع پزشکی وی را پزشک ازبکستانی معرفی میکنند،  روز پزشک نامیده شده است.

 

از طرف ما، در این مرز و‌ بوم

روز پزشک بر پزشکان مبارک باد.

 

 

🆔 @Neurosurgery_Association